web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zwany dalej KFS, to wydzielona cz rodków Funduszu Pracy, okrelona w planie Funduszu Pracy na dany rok budetowy.

KFS jest rozwizaniem adresowanym do pracodawców, wspomagajcym przekwalifikowanie lub aktualizacj wiedzy i umiejtnoci swoich pracowników.

rodki KFS maj wspiera pracodawców inwestujcych w ksztacenie osób pracujcych. 
Ustawowo okrelono wysoko tego wsparcia.

Dofinansowanie PUP - KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) moe wynie 80% lub 100%.

- 100% dofinansowania wszystkie mikroprzedsibiorstwa ( tj. placówki zatrudniajce do 10 osób )
- 80% dofinansowanie dla pozostaych placówek

 

 Priorytety wydatkowania rodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku:

- wsparcie zawodowego ksztacenia ustawicznego majcego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych, nie obejmuje tzw. szkole mikkich;

- wsparcie ksztacenia ustawicznego pracowników, którzy mog udokumentowa wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach, którym nie przysuguje prawo do emerytury pomostowej;

- wsparcie modych, nowo zatrudnionych pracowników.

 

Proponujemy zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych, zawodowych, doskonalcych, jzykowych i in. na yczenie instytucji wraz z bezpatnym napisaniem wniosku o dofinansowanie do PUP – 80% lub 100%.

Wniosek moe by zoony w formie papierowej lub elektronicznej. 


Chtnie pomoemy w wypenieniu wniosku o dofinansowanie