web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w RybnikuLCCI IQ Chamber of Commerce and Industry International Qualifications

Londyska Izba Przemysowo-Handlowa (LCCI IQ) jest jedn z najwikszych brytyjskich instytucji, nadajcych kwalifikacje zawodowe w systemie National Vocational Qualifications (NVQs).


Kwalifikacje LCCI IQ w zakresie znajomoci jzyka angielskiego speniaj wszystkie zalecenia brytyjskich standardów w dziedzinie nauczania jzyka, British National Standards for Languages, z tego te wzgldu posiadaj oficjalny status w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo speniaj one wymagania stawiane przez Common European Framework of Reference Rady Europy, zwracajc uwag na uycie jzyka jako istotny aspekt jego praktycznej znajomoci

Certyfikaty Londyskiej Izby s uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoy wysze na caym wiecie za dowód znajomoci zawodowego jzyka angielskiego. W Polsce, zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrów egzaminy LCCI IQ speniaj wymogi postpowania kwalifikacyjnego dla pracowników sub cywilnych.

 

Zapraszamy na kurs LCCI - Londyskiej Izby Przemysowo- Handlowej!

 

Poziomy w LCCI

P – pocztkujcy 
1 – pierwszy poziom 
2 – drugi poziom  
3 – trzeci poziom 
4 – czwarty poziom
T – poredni
I – rednio-zaawansowany
A – zaawansowany

 

Co oznacza kady poziom:

 

Pocztkujcy

Jeli osigne/a ten poziom bdziesz móg:

 • - nawizywa kontakty i wymienia podstawowe informacje
 • - przeprowadza proste rozmowy telefoniczne z dziedziny businessu
 • - rozumie zagadnienia liczbowe (daty, cyfry, numery)
 • - rozumie podstawowe proby oraz polecenia
 • - zajmowa si organizowaniem wyjazdów subowych oraz spotka zawodowych
 • - wypenia proste dokumenty i formularze • Pierwszy

Jeli osigne/a ten poziom bdziesz móg:

- przedstawi firm i jej produkty

 • - potwierdza lub korygowa wnioski ze spotka, konferencji
 • - wydawa proste instrukcje i wyjanienia
 • - rozwija kontakty i wymienia si pogldami na temat bardziej wyspecjalizowanych projektów
 • - rozumie i tworzy podstawowe formy korespondencji businessowej oraz sporzdza notatki
 • - wnosi swój udzia do dyskusji, w prosty, jasny sposób formuowa myli


 • Drugi

Jeli osigne/a ten poziom bdziesz móg:

 • - rozumie i rozwizywa problemy oraz zagadnienia zwizane z twoj prac
 • - rozumie oraz tworzy standardowe formy korespondencji businessowej oraz raporty
 • - udziela bardziej zoonych objanie oraz wyjania nowe projekty
 • - podej do rozmowy kwalifikacyjnej bez obaw
 • - bra czynny udzia w spotkaniach i konferencjach businessowych
 • - przeprowadza bardziej skomplikowane prezentacje
 • Trzeci

Jeli osigne/a ten poziom bdziesz móg:

 • - rozumie i posugiwa si pisemnymi formami korespondencji z dziedziny businessu w obrbie wasnej specjalizacji
 • - rozumie i dyskutowa zoone zagadnienia zwizane z tematyk swej pracy
 • - przeprowadza oficjalne i nieoficjalne spotkania i konferencje np. z klientami,
  wspópracownikami
 • - przeprowadza prezentacje oraz bra czynny udzia w dyskusjach w znajomych sobie dziedzinach

 • Czwarty

Jeli osigne/a ten poziom bdziesz móg:

 • - posugiwa si bogatym zasobem sów w mowie i pimie
 • - reagowa na róne sytuacje naturalnie i spontanicznie
 • - czyta, interpretowa i tworzy specjalistyczne raporty, prezentowa i opiniowa
 • - przeprowadza prezentacje, uczestniczy w peni w seminariach i konferencjach