web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku


Lubisz i znajdujesz przyjemno w uczeniu si jzyka niemieckiego, ale jednoczenie rozwaasz róne moliwoci wyboru cieki Twojej przyszej kariery, w których mógby wykorzystywa t lingwistyczn fascynacj? Moe mylisz o satysfakcjonujcej i dobrze patnej pracy w midzynarodowej korporacji, instytucjach Unii Europejskiej lub niewielkiej firmie rodzinnej majcej zagraniczne kontakty?  A moe interesuje Ci bardziej niezalena kariera i chciaby pracowa  „na swoim” otwierajc wasny biznes?

Jeli odpowied na chocia jedno z tych pyta brzmi TAK, to z ca pewnoci odnajdziesz si w specjalizacji Jzyk niemiecki w biznesie!

Jestemy przekonani, e studia musz przede wszystkim uwzgldnia Twoje aspiracje i Twoje potrzeby, ale pamitamy równie o wci zmieniajcych si wymaganiach wspóczesnego rynku pracy.

W zwizku z tym, nasza oferta w zakresie specjalizacji Jzyk niemiecki w biznesie jest maksymalnie zbliona do oczekiwa przedsibiorców i wymogów wspóczesnego biznesu, a wiedza i umiejtnoci,
w które Ci wyposaymy pozwol Ci elastycznie porusza si nie tylko na rynkach lokalnych, lecz take europejskich.

 

Staniesz si osob kreatywn, mobiln, gotow do podejmowania rónych wyzwa, zorientowan na sukces i skuteczn realizacj wyznaczonych przez siebie celów.

 

Nasz si w realizacji tych zamierze jest kameralna atmosfera ksztacenia sprzyjajca realizacji projektów oraz indywidualny kontakt z wykadowcami, z których cz to praktycy rekrutujcy si ze wiata biznesu.

 

Ju na pierwszym roku studiów – w ramach przedmiotów o treciach ogólnych i kierunkowych – doszlifujemy Twoje umiejtnoci i kompetencje jzykowe, pogbimy wiedz zwizan z danym jzykiem, poszerzajc horyzonty i otwierajc na wiat.

 

Natomiast od drugiego roku – dziki moduowi specjalizacyjnemu - postawisz pierwsze kroki w wiecie biznesu. Równolegle do ogólnych zaj jzykowych wprowadzamy blok  Jzyka Niemieckiego Biznesu, gdzie zapoznamy Ci ze specjalistycznym sownictwem wprowadzajc jednoczenie podstawy wiedzy ekonomicznej i przedsibiorczoci (gospodarka rynkowa, midzynarodowa integracja gospodarcza, wspóczesny rynek pracy; organizacja i funkcjonowanie przedsibiorstwa; zarzdzanie i marketing; finanse firmy, zasoby ludzkie, itd.). Bdziesz pracowa w oparciu o autentyczne i aktualne materiay zaczerpnite bezporednio ze wiata biznesu i mia okazj wykonywa symulowane zadania, które wykonuje wspóczesny meneder.

 

Poznasz przykady szeroko pojtej korespondencji biznesowej, za pomoc której bdziesz w stanie efektywnie komunikowa si w tym rodowisku.

 

Na pozostaych zajciach tego moduu dowiesz si, czym uwarunkowana jest dziaalno gospodarcza prowadzona zarówno w obrbie Unii Europejskiej, jak i na obszarze naszego kraju. Wskaemy Ci, jak zaoy wasn firm, napisa biznesplan, pozyska fundusze Unii Europejskiej i wykorzysta Internet w biznesie.

 

Podczas wszystkich zaj dooymy wszelkich stara, by wyposay Ci równie w kompetencje, które zapewni Ci skuteczne i efektywne funkcjonowanie w rodowisku biznesu, takich jak np.: kreatywno i elastyczno mylenia, umiejtno rozwizywania problemów i podejmowania decyzji, adaptacja do rónych warunków pracy, samodzielno i praca w grupie; komunikatywno, otwarto, umiejtno negocjacji.

 

Dziki dziaajcemu w naszej uczelni Akademickiemu Inkubatorowi Przedsibiorczoci  otrzymasz moliwo zaoenia – na bardzo preferencyjnych warunkach – wasnej firmy i natychmiastowego wcielenia w ycie nabywanej wiedzy i umiejtnoci.

 

Waciwe dowiadczenie zdobdziesz równie w trakcie praktyk zawodowych w rónego rodzaju firmach.

 

Czasami wyzwania z pozoru trudne okazuj si w rzeczywistoci atwe i proste. Trzeba tylko znale odpowiedni klucz  i mie odwag, by podj wyzwanie...

 

Jestemy przekonani, e dziki zdobytej z nami rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz praktycznym umiejtnociom bdziesz w peni gotowy na ten krok...

 

Organizujc proces ksztacenia dostosowujemy si do ogólnowiatowych tendencji edukacyjnych zwizanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (cz zaj realizowana jest z wykorzystaniem technik ksztacenia na odlego), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, naby równie kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik ksztacenia. Dziaaniom tym przywieca przekonanie, i nowatorska formua edukacji przyczyni si do zwikszenia konkurencyjnoci absolwenta na rynku pracy oraz wyposay go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem wasnym, tak cenione we wspóczesnym wiecie.