web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku


Dlaczego TELC?


Egzamin TELC (The European Languages Certificates) z jzyka angielskiego to jeden z najpopularniejszych certyfikatów powszechnie uznawanych na arenie midzynarodowej. Jest wiadectwem opanowania jzyka angielskiego zgodnie z wytycznymi Rady Europy, która jasno okrela system nauczania oraz testowania kompetencji jzykowych (Common European Framework of Reference).


Certyfikat TELC na poziomie B2 pozwala na ubieganie si o:

  • - pozycj nauczyciela jzyka obcego w przedszkolu lub klasach 1-3 szkoy podstawowej- certyfikat zostanie wpisany do Rozporzdzenia MEN w sprawie szczegóowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 5 sierpnia 2015.
  • - stypendium programu Erasmus i Socrates jeli chcesz studiowa za granic,
  • - posad w subie cywilnej (Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 – Dz. U. nr 218, poz. 1695) w ramach postpowania kwalifikacyjnego.
  • - prac na stanowiskach urzdniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalna znajomo jzyka angielskiego na poziomie B2)

Egzaminy TELC mona zdawa na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 po C2. Dodatkowo zdajcy mog sami wybra jaki zakres materiau interesuje ich najbardziej. Wyróniamy nastpujce rodzaje egzaminów:

  • - TELC English Junior
  • - TELC English School
  • - TELC English University
  • - TELC English Business
  • - TELC English Hotel and Restaurant
  • - TELC English Technical


Certyfikaty TELC uchodz za nieco atwiejsze od egzaminów takich jak FCE czy CAE.


Zalet egzaminu jest sprawdzanie umiejtnoci komunikowania si w codziennym yciu – dialogi w hotelu, na dworcu, pytanie o drog czy odprawa na lotnisku.


Wielu z Was ucieszy informacja, e zdecydowanie mniejszy nacisk kadzie si na zagadnienia gramatyczne (w czci pisemnej), ale maj one wpyw na ocen kocow w przypadku pisania listów lub na egzaminie ustnym. Egzaminy pisemne s wysyane do Frankfurtu nad Menem natomiast cz ustna oceniana jest przez uprawnionych egzaminatorów w szkole jzykowej lub instytucji przeprowadzajcej egzamin TELC.

Aby zda test, naley uzyska co najmniej 60% na egzaminie pisemnym jak i ustnym. wiadectwo mona odebra po 5-8 tygodniach.

Co testuj egzaminy TELC?
Egzaminy TELC testuj praktyczne umiejtnoci zdobyte przez uczcych si jzyków obcych np.
• umiejtno czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (np. znale cen pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),
• umiejtno suchania i uchwycenia godziny odjazdu pocigu w nagraniu zapowiedzi
z dworca,
• umiejtno napisania listu np. z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,
• podczas prowadzenia rozmowy umiejtno przekonania drugiej osoby np. do pójcia do kina na film wybrany przez siebie.
• umiejtno zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekcie np. uzupeniajc list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

 

Jak wyglda egzamin pisemny telc z jzyka angielskiego?
Cz pisemna zawiera teksty do czytania (reading comprehension), suchanie ze zrozumieniem (listening comprehension), zadania gramatyczno-leksykalne (language elements) oraz pisanie (writing). W zalenoci od poziomu zaawansowania struktura kadego z egzaminów moe nieco si róni.


Koszt egzaminu zaley od liczby zainteresowanych oraz kursu euro – jest to przedzia: 300- 550z. Certyfikat jest wany przez cae ycie!