web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku

                                W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy na:

VIII Edycj
Kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania jzyka obcego angielskiego / niemieckiego


Uprawniajcy do nauczania jzyka obcego w przedszkolach i klasach 1 - 3 

Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okrelenia szkó i wypadków, w których mona zatrudni nauczycieli niemajcych wyszego wyksztacenia lub ukoczonego zakadu ksztacenia nauczycieli do 31 sierpnia 2020 r., prowadzenie zaj jzykowych w placówkach wychowania przedszkolnego powierzy mona nauczycielom wychowania przedszkolnego, nieposiadajcym kwalifikacji do nauczania jzyka obcego, ale legitymujcym si udokumentowan znajomoci jzyka obcego co najmniej na poziomie B2.


W ofercie naszego NODN znalazy si wic kursy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i ksztacenia zintegrowanego przygotowujce do egzaminów potwierdzajcych znajomo jzyka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2 oraz kursy kwalifikacyjne z wczesnego nauczania jzyka obcego. 

Celem kursu kwalifikacyjnego z nauczania jzyka obcego w okresie wczesnoszkolnym jest wyposaenie uczestników w wiedz i kompetencje metodyczne niezbdne do prowadzenia zaj jzykowych z dziemi w przedszkolach i klasach 1 - 3. Jako akredytowany ODN prowadzimy nabór cigy na kursy.


Zajcia prowadzone s przez egzaminatorów PTE/TELC/FCE i inn.

Treci programowe kursu obejmuj cztery obszary tematyczne: 

- wczesnoszkolne nauczanie jzyka angielskiego/niemieckiego z elementami metodyki ogólnej
  nauczania jzyka angielskiego/niemieckiego, 
- praktyki pedagogiczne, 
- doskonalenie jzyka obcego, 
- realioznawstwo obszaru anglojzycznego/niemieckojzycznego.


Cena za oba kursy: jzykowy i kwalifikacyjny wynosi 3.500z, czyli 5,50z/h 

Moliwe jest finansowanie udziau w zajciach przez szko ze rodków na doskonalenie zawodowe nauczycieli lub ze rodków Miasta lub Gminy.
 
Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

III Edycj
Kursu kwalifikacyjnego z Zarzdzania w Owiacie.


Cena: 1500z 

Uczestnicy zdobd kwalifikacje do zarzdzania placówkami owiatowymi. 

Kurs jest skierowany do nauczycieli, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do waciwego zarzdzania szko/placówk.

Celem kursu jest ksztacenie w zakresie midzy innymi umiejtnego zarzdzania zasobami ludzkimi, wasnym rozwojem zawodowym i indywidualnym oraz szko jako organizacj uczc si.


Dla kogo kurs?

 • dyrektorów szkó oraz osób zajmujcych stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach owiatowo-wychowawczych (centrach ksztacenia praktycznego, centrach ksztacenia ustawicznego, orodkach doskonalenia nauczycieli itp.,
 • kandydatów na stanowiska kierownicze w owiacie,
 • osób zamierzajcych lub rozważajcych utworzenie przedszkola, klubu malucha, obka, itd.,
 • nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, pragncych naby wiedz i umiejtnoci z zakresu zarzdzania w edukacji,
 • osób zajmujcym si problematyk owiatow w jednostkach samorzdu terytorialnego,
 • pracowników nadzoru pedagogicznego,
 • pracowników organów prowadzcych szkoy,
 • animatorów dziaa i organizacji owiatowych.

!   Zjazdy tylko w soboty


Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

II Edycj

Kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodyczny „Jzyk angielski”/”Jzyk niemiecki dla nauczycieli z certyfikatem 


Cena: 1500z  


Zjazdy: zajcia w soboty.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli z midzynarodowym certyfikatem jzykowym na poziomie B2* i wyszym.


Ukoczenie kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego daje kwalifikacje do nauczania jzyka angielskiego od 4 klasy szkoy podstawowej wzwy. 


*Jeli jeste zainteresowany kursem jzykowym przygotowujcym do certyfikatu, zadzwo. 

 Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

WYKAZ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH, które prowadzimy: 

Prowadzimy nabór na kursy kwalifikacyjne: 

1. Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego w okresie
    wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania pocztkowego.
2. Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania jzyka angielskiego.
3. Kurs kwalifikacyjny z zarzdzania w owiacie.
4. Kurs kwalifikacyjny z pierwszej pomocy.
5. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli zawodu.

Description: http://rybnikonline.eu/tlumaczeniaonline/wazne.jpg

WYKAZ KURSÓW TRENERSKICH i INSTRUKTORSKICH, które prowadzimy:

1. Kurs zawodowy  „Kynoterapeuta (dogoterapeuta).
    Zawód „Kynoterapeuta (dogoterapeuta)” wpisany jest „Klasyfikacji zawodów i
    specjalnoci” Ministra Pracy i Polityki Spoecznej pod numerem 323007.

2. Kurs zawodowy „Metodyk edukacji na odlego”.     
    Zawód  „Metodyk edukacji na odlego”  wpisany jest „Klasyfikacji zawodów i
    specjalnoci” Ministra Pracy i Polityki Spoecznej pod numerem 235103.

3. Kurs zawodowy „Instruktor terapii uzalenie”   
    Zawód  „Instruktor terapii uzalenie”  wpisany jest „Klasyfikacji zawodów
    i specjalnoci” Ministra Pracy i Polityki Spoecznej pod numerem 325903

 


                                        WYKAZ KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
dla nauczycieli, pracowników owiaty oraz osób z wyksztaceniem wyszym zamierzajcych
                                                           podj prac w edukacji

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania jzyka obcego jzyka angielskiego;
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania jzyka obcego jzyka niemieckiego;
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu  „Zarzdzania w Owiacie”;
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny „Jzyk angielski” dla nauczycieli
  z certyfikatem; 
 • Kursu kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny ”Jzyk niemiecki dla nauczycieli
  z certyfikatem; 
 • Kursu kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli zawodu;

 

                                     WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH
                                 TRENERSKICH i INSTRUKTORSKICH


Kody zawodu wedug Klasyfikacji zawodów i specjalnoci na potrzeby rynku pracy z 7 listopada 2016 r.
-  rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876)

 • Instruktor terapii uzalenie – kod zawodu 325903;
 • Kynoterapeuta (dogoterapeuta) – kod zawodu 323007;
 • Metodyk ksztacenia na odlego – kod zawodu 235103;
 • Muzykoterapeuta – kod zawodu 323008;
 • Broker edukacyjny – kod zawodu 242401

 

                                                            WYKAZ KURSÓW JZYKOWYCH

 • Jzyk angielski;
 • Jzyk angielski biznesowy;
 • Jzyk niemiecki;
 • Jzyk niemiecki biznesowy;
 • Jzyk francuski;
 • Jzyk woski;

Uczestnicy kursów maj moliwo przystpienia do ceryfikatu midznarodowego w kategorii kadego jzyka. Nasza placówka jest Centrum Egzaminacyjnym certyfikatów z wszystkich wyej wymienionych jzyków.