lin Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku


Kwalifikacyjny kurs zawodowy - Metodyk edukacji na odlego -  skierowany jest do osób, które projektuj i organizuj proces ksztacenia w formie kursów elektronicznych lub maj taki zamiar.

 

Kurs moe by finansowany ze rodków Urzdu Pracy


Kod zawodu wedug
Klasyfikacji zawodów i specjalnoci na potrzeby rynku pracy z 7 listopada 2016 r. -  rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityk i Spoecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876):   235103

 

Metodyk edukacji na odlego (e-learning)

 

Nowy zawód opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej.  Metodyk edukacji na odlego jest odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek owiatowych, które wykorzystuj materiay multimedialne. Osoba posiadajca kwalifikacje w tym zawodzie jest przygotowana na cyfryzacj placówek owiatowo-dydaktycznych i tworzenie edukacyjnych materiaów dydaktycznych (m.in. elektronicznych podrczników).

 

Kurs zawodowy przeznaczony jest dla osób posiadajcych dyplom ukoczenia studiów wyszych, które chc uzyska dodatkowe kwalifikacje do pracy w nowym zawodzie jakim jest metodyk edukacji na odlego.


Metodyk edukacji na odlego jest specjalist metod nauczania wiadczcym usugi edukacyjno-doradcze. Celem pracy metodyka edukacji na odlego jest organizowanie procesu opracowania kursu elektronicznego, stworzenie ogólnej koncepcji scenariusza oraz wybór multimediów zastosowanych w kursie. Równorzdnym zadaniem jest wspópraca z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami polegajca na opracowaniu koncepcji kursu. Po zaakceptowaniu koncepcji kursu elektronicznego przez eksperta dziedzinowego metodyk edukacji na odlego przystpuje do kolejnego etapu, czyli tworzenia ostatecznej wersji kursu w postaci elektronicznej, któr wykonuje sam lub zleca, m.in.: dydaktykowi aplikacji multimedialnych, metodykowi multimedialnemu, informatykowi, czy te grafikowi. Metodyk edukacji na odlego oprócz doboru form multimediów i interakcji, odpowiada równie za wybór i organizacj waciwych metod komunikacji zwizanych z kursem elektronicznym. Miejscem pracy metodyka edukacji na odlego s instytucje owiatowe i edukacyjne.


Kurs zawodowy prowadzony jest zarówno metodami tradycyjnymi w formie zjazdów stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego (e-learning), obejmuj 150 godzin dydaktycznych.

 

Wybrane bloki tematyczne:

Metody ksztacenia na odlego
Narzdzia ksztacenia na odlego
Psychologia ksztacenia na odlego
Rynek usug e-learningowych
Zarzdzaniem projektami edukacyjnymi
Komunikacja interpersonalna
Blended learning
Promowanie wartoci edukacji
Tworzenie e-szkole na podstawie scenariuszy
Szkolenie e-learningowe jako proces mentorski

 


Zadania zawodowe:

• identyfikowanie potrzeb i oczekiwa rónych grup odbiorców edukacji na odlego;
• prowadzenie wspópracy z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami w zakresie projektowania programu kursu elektronicznego;
• dobieranie metod i rodków dydaktycznych do potrzeb kursu elektronicznego;
• posugiwanie si narzdziami dedykowanymi do tworzenia kursu elektronicznego;
• dostosowywanie tradycyjnych materiaów dydaktycznych do formy edukacji na odlego;
• ocenianie jakoci kursu elektronicznego;
• dokumentowanie procesu tworzenia kursu elektronicznego zgodnie z procedurami obowizujcymi w danej organizacji;
• udzielanie wsparcia metodycznego i doradzanie organizatorom edukacji na odlego;
• doskonalenie kompetencji i wasnego warsztatu pracy metodycznej;
• prowadzenie warsztatów i konferencji metodycznych dla nauczycieli ksztacenia na odlego;
• organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppo. i ochrony rodowiska.


Zawód metodyka edukacji na odlego mona uzyska poprzez kursy specjalistyczne wraz z samoksztaceniem oraz dziki dowiadczeniu zawodowemu uzyskanym w pracy. Specjalista w tym zawodzie powinien posiada dowiadczenie projektowe i dydaktyczne. Do wykonywania zawodu zalecana jest znajomo jzyka angielskiego branowego na poziomie rednim.

 

METODYK ZDALNEGO NAUCZANIA
Cena: 500z
Data rozpoczcia: 21 padziernika 2017
Data zakoczenia: 16 grudnia 2017
Zajcia: stacjonarne + forma e-learning
Ilo godzin: 150

 

!  Rozpoczcie zaj - potwierdzone

 

Absolwenci otrzymuj:

  • - CERTYFIKAT ukoczenia kursu, w jzyku polskim i angielskim, umoliwiajcy podjcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  • - WIADECTWO MEN o ukoczeniu doskonalenia zawodowego.