web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku

Studium Tumaczy Przysigych  LEGISStudium Tumaczy Przysigych
LEGIS  od 16 kwietnia 2012 roku rozpoczyna rekrutacj na pierwsz edycj studium tumaczy przysigych. Prowadzimy nabór na jzyk angielski lub /i jzyk niemiecki.  Warunkiem koniecznym do uruchomienia studium jest zebranie 15 - sto osobowej grupy.

Do dnia 23 kwietnia br., sze osób zoyo kompletne dokumenty.

Studium Tumaczy Przysigych
LEGIS  powstao z inicjatywy NKJO w Rybniku w porozumieniu z grup dowiadczonych tumaczy przysigych z aglomeracji lska. Ksztacimy profesjonalnych tumaczy dla potrzeb dynamicznie rozwijajcej si gospodarki, szczebli zarzdzania, administracji i wymiaru sprawiedliwoci oraz struktur Unii Europejskiej.

Celem
studium jest  przygotowanie uczestników do egzaminu na tumacza przysigego oraz do pracy w zawodzie, a jednoczenie zapewnienie uczestnikom dwóch dokumentów wiadczcych o ukoczeniu formy doskonalenia:  zawiadczenie o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych Orodka Doskonalenia Nauczycieli „Centrum”" dziaajcego na podstawie zezwolenia lskiego Kuratora Owiaty w Katowicach pod numerem KO.ZU.DN.JN/4234/61/06 oraz wiadectwa ukoczenia formy doskonalenia zawodowego Nauczycielskiego Kolegium Jzyków Obcych dziaajcego na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DSN-WK-DC-7010-11.

Zakoczeniem programu tumaczeniowego jest egzamin dyplomowy pisemny i ustny. Stanowi on doskona form weryfikacji umiejtnoci osób pragncych przystpi do egzaminu pastwowego na tumacza przysigego w Warszawie.

Uzyskanie wiadectw ukoczenia programu tumaczeniowego powiadcza wysokie umiejtnoci kandydata i zwiksza jego realne szanse na zatrudnienie w biurach tumacze i wszelkich innych instytucjach angaujcych tumaczy w Polsce i za granic.  Absolwenci programu tumaczeniowego mog podj prac jako tumacze etatowi w firmach lub przedsibiorstwach krajowych, midzynarodowych, opcjonalnie wykonywa wolny zawód wspópracujc z rónymi instytucjami o charakterze midzynarodowym.

Dwusemestralny program studium tumaczeniowego przewiduje okoo 350 godzin. Zajcia odbywa si bd w co drug lub trzeci sobot.


Studium tumaczeniowe pozwala uczestnikom na zapoznanie si z metodologi pracy tumacza przysigego, zaznajamia ich z terminologi prawnicz i ekonomiczn, której znajomo na egzaminie jest nieodzowna, pozwalajc tym samym na samodzieln prac tumaczeniow na zajciach praktycznych. Istnieje moliwo uzyskania rekomendacji ze strony Organizatora przy ubieganiu si o stae - w kraju i w agendach Unii Europejskiej.

Program
przeznaczony jest dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich znajcych jeden jzyk obcy w stopniu zaawansowanym oraz posiadajcych predyspozycje do wykonywania zawodu tumacza. W programie mog równie bra udzia studenci III roku studiów licencjackich. Program tumaczeniowy jest równie adresowany do osób bez wyksztacenia filologicznego, znajcych jzyk angielski i/lub niemiecki w pogbieniu wiedzy specjalistycznej niezbdnej podczas egzaminu na tumacza przysigego.


Program obejmuje nastpujce przedmioty:

  • Tumaczenia prawnicze oraz biznesowe (warsztaty)
  • Tumaczenia powiadczone – ustne  (warsztaty)
  • Tumaczenia powiadczone – pisemne  (warsztaty)
  • Aspekty formalno-prawne egzaminu na tumacza przysigego (wykad)
  • Retoryka – sztuka wypowiedzi publicznych (wykad + warsztaty)
  • Metodologie przekadu
  • Narzdzia komputerowe w pracy tumacza (warsztaty)

 

Zajcia co drug lub co trzeci sobotwedug harmonogramu:
semestr zimowy:  X, XI, XII, I
semestr letni:       III, IV, V, VI

Miejsce:
Nauczycielskie Kolegium Jzyków Obcych  w Rybniku
ul. Rudzka 13c
44 – 200 Rybnik
budynek B  pitro III pokój 3.3Wymagane dokumenty:

odpis dyplomu ukoczenia studiów magisterskich lub licencjackich
3 fotografie
ksero dowodu osobistego
aktualne zawiadczenie z uczelni o stanie studiów (dla studentów III roku studiów licencjackich)
umowa o wiadczeniu usug edukacyjnych na czas trwania programu lub rezygnacji z programu