web analytics

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku


"Metody wolne od przemocy pozwalaj rozwija empati i zrozumienie, dziki czemu stajemy si bardziej ludzcy, przez co bardziej zasugujemy na wspaniae towarzystwo psów, do których szlachetnoci czsto nie dorastamy"

Dr Michael W.Fox
Description: PAWS logo


Kurs zawodowy, instruktorski w zakresie dogoterapii/kynoterapii 
czyli terapii kontaktowej z udziaem psa

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego

! Udzia w kursie bez psa !

Dogoterapia to jedna z form animaloterapii, inaczej zwana terapi kontaktow lub terapi z udziaem zwierzt, która zyskuje coraz wiksz popularno. Forma wspomagania rozwoju dziecka w obecnoci psa na zajciach staje si podan alternatywn form uczenia dzieci, dlatego naley si tylko cieszy z coraz szerzej wprowadzanej do szkó i przedszkoli tzw. edukacji humanitarnej.

Zabawa jest naturaln i bezinteresown form aktywnoci dziecka, która niewtpliwie spenia znaczc rol w jego rozwoju psychoruchowym. Dziecko bawi si dla samej radoci pyncej z zabawy, nie dy do osignicia
jakiego celu. Nawet gry i sporty s dla maych dzieci form zabawy, mimo z góry narzuconego regulaminu, gdy celem jest tam doznawanie przyjemnoci, a nie wspózawodnictwo. W zabawie dziecko komunikuje si, osiga wartociowe i ksztacce dowiadczenia, rozadowuje emocje oraz uczy si zachowa prospoecznych. Róne formy zabaw, np.: tematyczne, konstrukcyjne, sportowe, z elementami rytmiki ucz koncentracji uwagi, obserwacji, rozwijaj poczucie sukcesu i rosncej kompetencji.

Spotkanie z Psem (SP) - zajcia z psem, które maj na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomidzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzcego) uczestnicy przyzwyczajaj si do kontaktu z psem, gaszcz go, wydaj polecenia. Zajcia SP maj za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego adunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przeamuj lki w kontaktach z otoczeniem, stymuluj rozwój zmysów, pobudzaj aktywno, pozwalaj oderwa si od otaczajcej rzeczywistoci. W zalenoci od potrzeb podopiecznych i moliwoci placówki maj form spotka indywidualnych lub pracy grupowej. Mog odbywa si w formie spotka jednorazowych lub zaj cyklicznych. Czas trwania zwykle nie jest jednoznacznie okrelony. Kynoterapeuta/dogoterapeuta prowadzi dokumentacj zaj polegajc na zapisie spostrzee dotyczcych zachowania si podopiecznych. 

Edukacja z Psem (EP) - zajcia maj na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejtnoci osób prowadzcych wykraczajcych poza ramy SP. Dlatego wyodrbniono je w oddzielnej formie. Zajcia najczciej odbywaj si w przedszkolach i szkoach. Pies uczestniczc aktywnie w zajciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiksza moliwoci przyswojenia wiedzy. Dziecko chtniej zapamituje treci, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel - pies. EP pomaga równie osobom o obnionej percepcji lub niechci (z rónych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole. Zajcia prowadzone s w grupach (klasach) lub indywidualnie przez zespó kynoterapeutyczny kierowany przez pedagoga. Maj okrelony scenariusz realizujcy program nauczania. Wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zaj. 

 

Kurs zawodowy, instruktorski w zakresie dogoterapii/kynoterapii czyli terapii kontaktowej z udziaem psa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego


Cel kursu: kompleksowy kurs dajcy wiedz ogóln, umiejtnoci i kwalifikacje zawodowe w obrbie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisanego do Klasyfikacji zawodów i specjalnoci pod numerem 323007.


Adresaci kursu: 

zainteresowane kynoterapi/dogoterapi osoby:
- pracujce z dziemi, modzie lub osobami dorosymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy  spoecznej lub
- majce zamiar podj prac kynoterapeuty w jednostkach organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy spoecznej lub
- planujce wczy kynoterapi do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub
planujce prowadzi indywidualn praktyk kynoterapeutyczn.
- osoby co najmniej z wyształceniem średnim


    
        Pobierz plakat


Program kursu

 

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli, wolontariuszy oraz pracowników owiatowych do prowadzenia zaj z zakresu dogoterapii/kynoterapii. Plan zaj Kursu obejmuje zarówno zajcia teoretyczne z zakresu oligofrenopedagogiki, psychologii rozwojowej, elementów logopedii, podstaw z zakresu pierwszej pomocy w nagych wypadkach oraz metodologii prowadzenia zaj z udziaem psa. W ramach warsztatów Uczestnik pozna metody i techniki szkolenia psów terapeutycznych. 


Kynoterapia/dogoterapia, to umiejtno osigania celów terapeutycznych poprzez udzia w zajciach psa.

Kurs Doskonalenia Zawodowego z zakresu terapii kontaktowej z udziaem psa odbywa si w ramach doksztacania zawodowego dla nauczycieli i pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu kynoterapii.

 

Wykady:

 • "Trzy paszczyzny porozumienia - jak budowa konstruktywn relacj z psem pracujcym",
 • "Metody pozytywnego wzmocnienia w szkoleniu psów terapeutycznych",
 • "Techniki pozytywnego wzmacniania w szkoleniu psów terapeutycznych”,
 • "Kynoterapia - definiowanie",
 • "Kynoterapia – charakterystyka zagadnienia i badania naukowe",
 • "Klasyfikacja zaj z udziaem psa”,
 • "Higiena pracy psa terapeutycznego",
 • "Elementy psychologii rozwojowej”,
 • "Elementy psychologii wychowawczej”,
 • "Elementy psychologii klinicznej",
 • "Komunikacja interpersonalna z dzieckiem w kontekcie terapii wspieranej udziaem psa",
 • "Pedagogika specjalna w ujciu kynoterapeutycznym",
 • "Elementy logopedii - studium przypadku na przykadzie sesji z udziaem psa terapeutycznego",
 • "Pierwsza pomoc - podstawy ratownictwa medycznego",
 • "Choroby odzwierzce".


Warsztaty:

 • "Zasady bezpiecznego postpowania z psem - co wpywa na poczucie bezpieczestwa u psa i komfort jego pracy",
 • "Nauka podstawowych wicze wykorzystywanych w kynoterapii - dynamiczne i statyczne",
 • "Umiejtnoci wspópracy z psem w rónych sytuacjach - zasady moderowania sesji z uwagi na psa terapeutycznego",
 • "Umiejtno waciwego wprowadzenia i zastosowania akcesoriów terapeutycznych",
 • "Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu kynoterapii - zajcia z dziemi".

 

WYKADOWCY:

Instruktorzy i specjalici kynoterapii, instruktorzy szkolenia psów, zoopsycholodzy, weterynarz, bechawiorybebewykadowcy akademiccy specjalici – praktycy w zakresie: pedagogiki, psychopedagogiki, psychologii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii. 


! Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zawiadczenia o odbyciu praktyki otrzymuj Zawiadczenie potwierdzajce posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrbie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) na druku MEN.

Uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji: kynoterapia/dogoterapia. Uzyskane w ten sposób uprawnienia s zgodne z ustaw o sporcie, rozporzdzeniem MEN oraz rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej.

!
Dodatkowo absolwent otrzymuje legitymacj w wersji plastikowej wraz z numerem UBEZPIECZENIA, zawiadczenie MEN oraz CERTYFIKAT ukoczenia kursu, w jzyku polskim i angielskim, umoliwiajcy podjcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora dogoterapii 
daje moliwo legalnego zatrudnienia w zakresie prowadzenia m.in.: zaj dogooterapeutycznych jako terapii wspomagajcej inne terapie, zaj rekreacyjnych z wykorzystaniem psów organizowanych dla dzieci, modziey i osób dorosych oraz innych form zaj zorganizowanych, w których uczestnicz psy. Ponadto, osoba posiadajca ww. kurs moe wspópracowa przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnie zawodowych, zajciach rekreacyjnych z wykorzystaniem psów organizowanych dla dzieci, modziey i osób dorosych,  innych formach zaj zorganizowanych, w których uczestnicz psy, skierowanych do dzieci, modziey oraz osób dorosych a które nie posiadaj cech terapii oraz rekreacji.

! Uzyskanie imiennego certyfikatu ukoczenia szkolenia zawodowego, który  jest zgodny z  Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 14 wrzenia 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usug rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 z 2010 r. z pón. zm.). Kwalifikacje zawodowe w obrbie zawodu Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisanego do Klasyfikacji zawodów i specjalnoci pod numerem 323007.

! Dodatkowo otrzymujecie Pastwo zawiadczenie o otrzymaniu licencji zawodowej, który jest dokumentem potwierdzajcym uzyskanie uprawnie zawodowych. Otrzymany certyfikat stanowi dokument wpisania Pastwa na list licencjonowanych dogoterapeutów akredytowanych przez Polski Zwizek Zooterapeutów i Przewodników Zwierzt Pracujcych.

! Na podstawie Zawiadczenia absolwenci kursu mog obiega si o umieszczenie w Rejestrze Certfikowanych Kynoterapeutów.

! Dogoterapia jest terapi wspomagajc inne terapie specjalistyczne. Zgodnie z midzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadzca samodzielnie terapi powinna posiada odpowiednie dokumenty i wyksztacenie pozwalajce na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejtnoci, który dana terapia obejmuje. 

! Dogoterapia nie moe by traktowana jako alternatywa dla innych terapii, gdy (na podstawie prowadzonych dotychczas wiatowych bada) nie posiada cech samodzielnoci terapeutycznej – nie moe by traktowana jako samodzielna, zamknita metoda leczenia.


Wymogi stawiane uczestnikom szkolenia

Zawód dogoterapeuty jest wpisany na list zawodów prowadzon przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. Z tego powodu przed osobami wykonujcymi ten zawód, MPiPS stawia wymagania dotyczce stopnia wyksztacenia i posiadanej wiedzy. Jest to wymóg formalny i nie podlega negocjacjom i umowom indywidualnym.

Dogoterapeuta jest zawodem zakwalifikowanym do dziau obejmujcego samodzielnych specjalistów. Zgodnie z wymogiem ustawodawcy – samodzielny specjalista musi posiada co najmniej wyksztacenie rednie.

Dogoterapia jest terapi wspomagajc inne terapie specjalistyczne
. Zgodnie z midzynarodowymi wytycznymi prowadzenia terapii, osoba prowadzca samodzielnie terapi powinna posiada odpowiednie dokumenty i wyksztacenie pozwalajce na wykonywanie zawodu w zakresie wiedzy i umiejtnoci, który dana terapia obejmuje. 

Dogoterapia nie moe by traktowana jako alternatywa dla innych terapii
, gdy (na podstawie prowadzonych dotychczas wiatowych bada) nie posiada cech samodzielnoci terapeutycznej – nie moe by traktowana jako samodzielna, zamknita metoda leczenia.

Zjazdy:  Kursy prowadzone s w systemie weekendowym. 6 zjazdów w soboty, zajcia od 9.00 do 15.00

Cz zaj teoretycznych dla platformie zdalnego nauczania.

Cena: 1750 z brutto za osob, w tym: 400,00 z patne zaliczkowo – data wpaty decyduje o terminie wpisania na list uczestników kursu. Kwota ta stanowi dla organizatora gwarancj Pastwa uczestnictwa w szkoleniu.

Pozostaa kwot mona wpaca ratalnie (bez dodatkowego oprocentowania) do dnia zakoczenia kursu.
W przypadku potrzeby rozoenia opat na wiksz ilo rat, prosimy o kontakt z nami przed rozpoczciem szkolenia w celu ustalenia indywidualnego terminarza wnoszenia opat.
Prowadzimy równie szkolenia dofinansowane przez Urzd Pracy oraz Orodki Pomocy Spoecznej.


Zniki cenowe:

 • w przypadku jednoczesnego zgoszenia minimum 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgoszonych uczestników;
 • w przypadku jednoczesnego zgoszenia minimum 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgoszonych uczestników.FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZD PRACY:


Istnieje moliwo sfinansowania szkolenia przez Urzd Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzdzie Pracy i zdecydowane na stworzenie wasnego, ciekawego miejsca pracy mog uzyska pomoc finansow z U.P. obejmujc koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziaaniu bezrobociu, z póniejszymi zmianami (art. 14 do 18). Szczegóowych informacji udzielaj lokalne Urzdy Pracy. W celu uzyskania informacji prosz zgosi si do Urzdu Pracy w miejscu zameldowania.Nasza placówka wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych